Jordi Marcè
cronologia

Estudi previ per un Edifici Plurifamiliar al carrer Calderón, Sabadell. Barcelona

L'encàrrec consisteix en l'estudi previ per a un edifici d'habitatges a Sabadell, Barcelona .
L' estudi es presenta amb varies opcions d'aprofitament de la volumetria.
L' edifici té planta baixa més 4 plantes tipus, té 4 habitatges per planta amb un cos d'escales i dos patis de llum al centre.
Respecte a la planta baixa, presentem dues possibles opcions:
La hipòtesi A té 1 planta d'aparcament i per això té una rampa d'accés al mateix de 3 m.
Amb aquestes condicions, presentem les opcions de planta baixa amb 4 habitatges, planta baixa amb altell amb 4 habitatges i planta baixa amb altell amb 2 locals comercials.
La hipòtesi B té 3 plantes d'aparcament i per això té una rampa d'accés de 5,40 m.
Amb aquestes condicions presentem les opcions de planta baixa amb 4 habitatges i planta baixa amb altell amb 1 local i 2 habitatges.
Les dues opcions de planta baixa presenten les mateixes 4 plantes tipus amb diferents possibilitats de tipologies interiors diferenciades en A-B-C-D.
Any: 2011