Jordi Marcè
cronologia

20 habitatges unifamiliars en filera i 4 habitatges unifamiliars aïllats.

La parcel.la on es realitzaran els edificis objecte del present projecte es troba situada en la illa anomenada 4A, que s'extreu del Pla Especial d'alineacions, rasants i volumetria del Sector PP5 l'Hort de Pau, d'Altafulla, amb façana als carrers del vinyet i de les sinies, i al Camí del Prat.

El projecte es desenvolupa en 20 vivendes unifamiliars en filera, disposades en 1 agrupació de 6 habitatges, 1 agrupació de 7 habitatges, 1 agrupació de 4 habitatges i 1 agrupació de 3 habitatges, a més de 4 habitatges unifamiliars aïllats.

La diferència existeix en la superfície total construïda dels habitatges i en petites variacions de distribució per a millorar la orientació en cada cas.
Any: 2006
Situació: Illa 4A, Sector PP5, L'Hort de Pau. Altafulla, Tarragona.
Client: Proarc Vilafranca S.L.U
Superfície construïda: 3178.04m2