Jordi Marcè
cronologia

Àrea Residencial Estratègica Riera Can Soler. St. Boi de Llobregat, Barcelona

El Sector està situat al Nord del municipi de Sant Boi de Llobregat i al Sud del municipi de Santa Coloma de Cervelló. L'àmbit d'actuació de l'ARE es de 12Ha. Amb un sostre total de 31.00mst, dels qual 17.600mst destinats a la construcció de 220habitatge (50% habitatge social), 11.000mst Industrial/Terciari i 2.400mst comercial.
La proposta d'ordenació volumètrica tracta de resoldre el contrast d'escala existent creant una nova façana per la Ciutat Cooperativa, oberta cap al parc fluvial i alhora integrada a la ciutat.

Com a criteris d'integració per al parc fluvial es tracta no només de buscar l'harmonització de la proposta amb el paisatge existent, sinó en primer lloc recuperar el paisatge natural de la riera com a connector biològic.
L'actuació expressa la voluntat de crear ciutat sostenible, habitatge assequible i entorn accessible per tothom; l'ordenació, però, va més enllà i proposa crear un parc fluvial metropolità que articula dos ciutats amb característiques ben diferents: un connector verd que resol les diferències d'escala urbana i aprofita el potencial paisatgístic del lloc.
Client: INCASOL. Institut Català del Sòl.
Situació: Sant Boi de Llobregat, Barcelona
Superfície àmbit: 12.02 has
Superfície construïda: 31.000m2
No Max. Habitatges: 220
No Habitatges protegits:110
Any: 2.008