Jordi Marcè
cronologia

Pla Parcial d`ordenació urbana Cementiri. Cassà de la Selva, Girona

Les Normes li assignen el paper de completar el creixement de la ciutat, amb un tipus d'ordenació espaiosa i oberta.

Tancar l'anella viària del sector sud de Cassà de la Selva, garantint al mateix temps la continuïtat rodada i de vianants.

Respectar les condicions paisatgístiques del lloc, amb l'estructura i ubicació dels sistemes, la ordenació de l'edificació i la conservació dels paràmetres de vialitat i equipament marcats en la Modificació Puntual de les Normes Urbanístiques.
Client: Junta de Compensació Sector 2D
Situació: Sector Cementiri 2D. Cassa de la Selva Girona.
Superfície àmbit: 5,5 Ha.
Sostre màxim: 30.000m
Nombre habitatges: 272 hab.
Any: 2.005