Jordi Marcè
cronologia

Pla Parcial i Proposta Indicativa per al sector de Rec de la Montserrada I, Peralada, Girona. Espanya

L’àmbit del P.P.U. La Montserrada I està ubicat al límit del nucli urbà de Peralada, com una articulació o un espai de transició entre el paisatge urbà i l'agrícola.
El Torrent de la Montserrada, que recorre el sector de nord a sud, és un eix estructurant del paisatge i un connector ecològic.
El traçat de la nova variant prevista, que genera una franja de protecció no edificable de 50m a cada banda, és l’altre condicionant bàsic de l’ordenació. Per això, a la part est del sector s’ubicarà la zona verda.
El marc normatiu estableix la tipologia d’habitatge: cases en filera i les franges de protecció de la variant i el rec sector. La ubicació i orientació dels habitatges haurà de respondre també a aquesta necessitat de relacionar-se amb la natura (futur parc, rec/torrent, paisatge llunyà).
Es desenvolupa una proposta orientativa que recull totes aquestes condicions més el disseny del àrea verda amb conceptes més a propers de l'ecologia que de la jardineria ornamental.
Situació: Girona, España
Superfície: 73.782 m2.
Any: 2019