Jordi Marcè
cronologia

Pla Especial de Millora Urbana PERI. Passeig Rius i Calvet. Sant Feliu de Guíxols, Girona

La motivació del Pla Especial de Millora Urbana es aconseguir un conjunt edificat homogeni, corregint les discrepàncies de la situació actual: variacions d'alçada i ritme amb incompliment de la normativa vigent, falta de continuïtat. El sector SMU-37 està situat en el front marítim de Sant Feliu de Guíxols, i per tant té una bona visibilitat a llarga distància; visualment, és la continuació del Passeig del Mar, espai públic consolidat i aparador de la vila. Les edificacions situades aquí en primera línea de mar haurien de conformar un conjunt unitari, amb una imatge coherent, que serveixi com a base sobre la qual es projecten la vegetació i les edificacions situades en els vessants de darrere.

Les façanes de les edificacions noves hauran de respectar els paràmetres referits a l'edificació establerts per les Normes Urbanístiques del POUM; es farà una especial atenció al criteri de referència als fronts de carrer construïts abans de 1910, per l'adequació de materials, textures i colors, pels elements de fusteria i serralleria, per la composició amb eixos verticals i predomini del ple sobre el buit, i per la proporció d'obertures. A títol informatiu, el Pla Especial inclou alçats i perspectives de proposta per la homogeneïtzació visual del sector.
Client: Luque Estructures SL
Situació: Sant Feliu de Guíxols, Girona
Superfície àmbit: 3.620.70m2
Any: 2.007