Jordi Marcè
cronologia

Pla de Millora Urbana Cap Ras, Llança. Girona, Espanya

L’aprovació inicial del PDUSNS, en data 2 de desembre de 2019, va comportar la suspensió de la tramitació dels plans urbanístics derivats concrets, projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, o altres autoritzacions municipals connexes, per a tot l’àmbit afectat per el referit Pla Director.
No obstant això, l’article 102.4 del RLUC preveu explícitament que mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicencies en aplicació de l’article 71.2 del TRLUC, es puguin tramitar els instruments o atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent.
Es precisament això el que es pretén amb la tramitació d’aquest Pla de Millora Urbana, que ve a complir amb les determinacions del PDUSNS, i en concret amb allò disposat a l’article 88.2 de la Normativa del PDUSNS per a regular i concretar la composició volumètrica i de façanes i per a ordenar els espais privats comuns.
El present PMU no altera ni els usos, ni els aprofitaments, ni les càrregues urbanístiques, ni l’estructura fonamental del planejament urbanístic general.
Any: 2020
Client: INMOBILIARIA CAMO S.L.
Situació: Girona, Espanya
Superfície: 10.915,79 m2