Jordi Marcè
cronologia

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. POUM Quart, Girona.

Per al nou POUM de Quart hem desenvolupat un anàlisi exhaustiu del municipi tocant diferents temes com: la seva història i dades generals, el planejament vigent, els assentaments existents, les infraestructures que creuen el municipi, el sistema hídric, els usos del sòl, els valors naturals y ecològics y els itineraris.

Conseqüentment hem desenvolupat un estudi de paisatge que ens ha estat útil per a trobar les seves 4 unitats de paisatge: 1.paisatge forestal, 2.paisatge agrícola, 3.paisatge de l'aigua i 4.paisatge urbà.
En aquest mateix estudi també hem analitzat els diferents valors paisatgístics presents i les dinàmiques del paisatge explicant els processos actuals o recents que han donat pas a la seva transformació.
Conseqüentment hem pogut plantejar un diagnosi dels punts crítics que cal tenir en compte per a un nou planejament i proposar una metodologia.
Per últim hem pogut plantejar una diagnosi dels punts crítics i proposar una metodologia basada en: prescripcions pròpies del pla territorial, microcirurgia urbana, mobilitat municipal, planejament sostenible, preservació de sistemes d'espais oberts, foment d'activitats en espais no urbanitzables i diagnosi turística.
Any: 2012
Situació: Municipi de Quart
Client: Ajuntament de Quart