Jordi Marcè
cronologia

Plà d'Ordenació Urbanística Municipal. POUM Pals, Girona.

Per al nou POUM de Pals hem desenvolupat una anàlisi exhaustiva del municipi tocant diferents temes com: la seva història i dades generals, el planejament vigent, el sistema d'aigua, els usos del sòl (sistema bosc, sistema agrícola, sistema zones humides, sistema litoral), els valors naturals i ecològics, les infraestructures, la vialitat i els camins, els assentaments, els elements singulars (patrimoni), els nuclis urbans, els elements d'interès cultural, els itineraris i miradors i la infraestructura turística.
Conseqüentment hem desenvolupat un estudi de paisatge que ens ha servit per trobar els seus 5 unitats de paisatge: paisatge forestal, paisatge agrícola, paisatge de l'aigua i de les zones humides, paisatge litoral, paisatge urbà. En aquest estudi també hem analitzat els diversos valors paisatgístics presents i les dinàmiques del paisatge explicant els processos actuals o recents que han donat pas a la seva transformació.
Finalment hem pogut plantejar una diagnosi dels punts crítics i proposar una metodologia com: prescripcions pròpies del pla territorial, microcirurgia urbana, mobilitat municipal, planejament sostenible, preservació de sistemes d'espais oberts, foment d'activitats en espais no urbanitzables i diagnosi turística.
Situació: Pals
Any: 2012
Client: Ajuntament de Pals