Jordi Marcè
cronologia

Modificació Puntual del POUM de Calonge carrer de la Serra del Corb. Correcció de Règim Urbanístic del Sòl d'un Vial qualificat com a Equipament.

La proposta tracta de la correcció de la classificació del sòl urbà qualificat com a equipament (E4) per recuperar la qualificació inicial de vialitat (X3) corresponent a l'anterior planejament urbanístic PGOU (1994), anomenat Carrer de la Serra del Corb.
Situació: Calonge - Sant Antoni, Girona. Espanya.
Superfície: 20.504m2
Any: 2018