Jordi Marcè
cronologia

Reparcel·lació. Sector Golf de Guadix, Paraje de la Veguilla. Granada

L'objectiu d'aquest projecte de reparcel·lació és la dotació al municipi de Guadix d'una zona turística, creant una urbanització amb un concepte turístic - hoteler i residencial.

L'element principal és el camp de Golf com a centre d'atracció turística i element d'ordenació de la resta d'edificacions. La zona residencial s'implantarà entorn el Camp de Golf intentant establir el màxim de contacte amb aquest.
La vialitat la formen dos grans anells a l'interior dels quals es desenvolupen les activitats ja mencionades. Per contra, l'activitat turístic - hotelera i els equipaments públics es situen per fora dels anells.

Finalment, i coincidint amb els límits de sòl rural, s'ubica una gran zona verda perimetral.
Any:2012
Situació:Guadix, Granada
Client:Wadi Ash project sl
Superfície àmbit:116,8 Ha
Sostre màxim:356.509,2 m2
Nombre habitatges:1.668