Jordi Marcè
cronologia

Reparcel·lació (modificació). Sector Golf de Guadix, Paraje de la Veguilla. Granada

S'ha dut a terme una modificació de la reparcel·lació ja proposada.
S'ha adjudicat la parcel·la R1 a Wadi Ahs i la parcel·la R7 a l'Ajuntament de Guadix, això ha fet ajustar les parcel·les R4A i R4B.
La reparcel·lació incorpora les Bases per a la constitució de l' Entitat Urbanística de Conservació, i s'ha repartit el percentatge d'afectació per a cada una de les parcel·les.

L'objectiu d'aquest projecte de reparcel·lació és la dotació al municipi de Guadix d'una zona turística, creant una urbanització amb un concepte turístic - hoteler i residencial.
L'element principal és el camp de Golf com a centre d'atracció turística i element d'ordenació de la resta d'edificacions. La zona residencial s'implantarà entorn el Camp de Golf intentant establir el màxim de contacte amb aquest.
La vialitat la formen dos grans anells a l'interior dels quals es desenvolupen les activitats ja mencionades. Per contra, l'activitat turístic - hotelera i els equipaments públics es situen per fora dels anells.
Finalment, i coincidint amb els límits de sòl rural, s'ubica una gran zona verda perimetral.
Any: 2013
Situació: Guadix, Granada
Client: Wadi Ash project sl
Superfície àmbit: 116,8 Ha
Sostre màxim: 356.509,2 m2
Nombre habitatges: 1.668