Jordi Marcè
cronologia

1er premi. PEMU Urbanització Mas Nou. Castell-Platja d'Aro, Girona.

L'àmbit d'actuació queda delimitat pel perímetre de les unitats d'actuació UA G1 Mas Nou i UA G2 Mas Semí que va
delimitar el pla general d'ordenació urbana del municipi, amb una superfície global aproximada de 265'08 hectàrees.
L'encàrrec consisteix en l'elaboració del projecte d'obres o d'urbanització de la muntanya del Mas Nou.
S'ha fet un anàlisi exhaustiu de la urbanització, s'ha fet una valoració i proposta de renovació dels vials, voreres, instal·;lacions, zones verdes...

El projecte tindrà especial cura en el tractament de tots els espais verds per aconseguir la millor integració de la urbanització en un espai natural que l'envolta.
Any: 2007
Client: Ajuntament de castell-Platja d'Aro
Situació: Urbanització mas Nou. Castell Platja d'Aro. Girona
Superfície: 265 Ha.