Jordi Marcè
cronologia

Estudi d'Integració i impacte Paisatgístic ARE Riera Can Soler, Sant Boi de Llobregat.

El sector està situat al nord del municipi de Sant Boi de Llobregat i al sud del municipi de Santa Coloma de Cervelló.

L'actuació intenta integrar el parc fluvial, buscant l'harmonització de la proposta amb el paisatge existent, així com recuperant el paisatge natural com connector biològic.

Gràcies a l'estudi d'impacte i integració paisatgística (EIIP) vam poder determinar la compatibilitat de les actuacions realitzades dins el paisatge amb el projecte d'edificabilitat, permetem-nos seleccionar-hi les variables més significatives.
Any: 2008
Situació: Sant Boi de Llobregat, Barcelona.
Client: INCASÒL
Superfície: 12Ha