Jordi Marcè
cronologia

Anàlisi de Localització i Estudi de Paisatge per a l'àrea de Altos de Batele, Panamà

Aquest document d'Anàlisi correspon a la primera fase de l'estudi per a un àmbit de Treball que es troba a Altos de Batele, Panamà, i té com a objectiu avaluar la viabilitat del nou Master Pla Altos de Batele que es desenvoluparà en aquesta àrea partir de les particularitats del territori (factors d'exclusivitat, riscos per al desenvolupament) i del seu entorn competitiu.
L'anàlisi de localització té dos components: la visió territorial a diferents escales, que inclou aspectes com el marc geogràfic, les característiques físiques del lloc, l'ambient, el paisatge, els usos existents o la infraestructura, i l'anàlisi d'oportunitat, elaborada amb la nostra metodologia específica per identificar les millors oportunitats de desenvolupament.
La nostra anàlisi s'estructura, per tant, en cinc àmbits; 1.Marc territorial, 2. Marc Municipal, 3. Marc físic, paisatgístic i legal, Marc econòmic i funcional i l'estudi dels 4c's - oportunitats
Client: Unidad Administrativa de Bienes Revertidos , Panamá (UABR)
Localització: Altos de Batele, Panamà
Superfície: 160 Ha.
Any: 2017