Jordi Marcè
cronologia

Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP) per 11 Habitatges Unifamilars a Cap Ras, Llançà, Girona. Espanya

El projecte desenvolupa una parcel·la urbana d’1 hectàrea i preveu la construcció d’11 habitatges unifamiliars enmig d’un territori sensible des de el punt de vista paisatgístic.
Del seu desenvolupament es prendran decisions que tindran una incidència determinant en la imatge final de l’espai i en els impactes paisatgístics associats a la seva transformació. Aquest projecte:
-Vetlla perquè els espais verds permetin mantenir al màxim les preexistències de valor paisatgístics i garanteixen la connectivitat física i la permeabilitat visual amb el exterior.
-Regula l’edificació per tal de minimitzar-ne la visibilitat des de i cap a l’entorn, fixant criteris arquitectònics i cromàtics adequats a l’entorn.
-Estableix criteris per a la conformació d’espais verds i que siguin extensos amb abundant vegetació pròpia del domini biogeogràfic.
La recerca de la màxima integració paisatgística, d’acord amb l’escala de treball i el nivell de detall del projecte, ha guiat la presa de dedicions per tal de compatibilitzar la proposta no només amb el manteniment dels valors del paisatge, sinó també amb la creació d’un paisatge de qualitat.
Any: 2020
Client: INMOBILIARIA CAMO S.L.
Situació: Girona. Espanya
Superfície: 10.915,79 m2