Jordi Marcè
cronologia

Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl no urbanitzable, Espanya.

El Catàleg és un instrument urbanístic per a la correcta gestió de les edificacions existents en sòl rústic o sòl no urbanitzable.El seu primer objectiu és identificar en un document específic, les masies i cases rurals del terme municipal, així com aquelles masies i cases rurals en mal estat de conservació i susceptibles de rehabilitació o reconstrucció, i justificar les raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que en determinen la preservació i recuperació. El Catàleg també té com a objectiu concretar els usos permesos estat i a les susceptibles de rehabilitació o reconstrucció, d'acord amb els articles de la Llei d'Urbanisme(LUC)
S'han detectat tres grans grups de masies i cases rurals:
-Construccions tradicionals amb valor rellevant i bon estat de conservació
-Construccions tradicionals transformades i/o amb mal estat de conservació
-Construccions recents (segle XX)
Any: 2016