Jordi Marcè
cronologia

Espais públics del area de Cabeca, Andorra.

El sector CABECA és un Sòl Urbanitzable, segons la Normativa del pla d'Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d'Encamp, al Comú d'Encamp (Andorra).
El projecte d'urbanització interior (espais lliures) estableix uns criteris de disseny que han d'assegurar el caràcter i la coherència visual del conjunt. Es preveu la possibilitat de desenvolupar aquests criteris en un LLIBRE D'ESTIL - eina normativa d'ús intern del sector CABECA.
L'objecte d'aquest projecte és dissenyar la "urbanització interior" del sector, definida com a etapa preliminar de la edificació.
El projecte no inclou la part d'urbanització "exterior", es a dir la vialitat (rodada) ni les àrees de protecció dels sistemes.
L'objecte físic del projecte es composa per: la vialitat interior (camí vianants); els espais públics; les zones verdes de titularitat privada i ús comunitari.
Any: 2.010
Situació: Cabeca, Andorra
Client: ARBRES DE LA TARDOR, S.L.U.
Área: 754.384,80m