Jordi Marcè
cronologia

Concurs per les portes de Collserola

Al setembre de 2011, l'Ajuntament de Barcelona presenta la iniciativa d'ordenar urbanísticament i millorar com a paisatge i equipaments les zones situades entre la ciutat i la muntanya de Collserola. Sota el lema "Les Portes de Collserola" es plantegen 16 sectors de projecte, amb una orientació vertical: la muntanya baixa a la ciutat, la ciutat incorpora el parc natural.
La proposta de JMA es concentra en quatre d'aquests sectors: Diagonal, Vallvidrera, Tibidabo i Penitents.

El projecte de conjunt proposa els espais d'oportunitats i les traces d'activitats que després es desenvoluparan en projectes separats; en el cas de les noves tipologies, començant per un projecte pilot. Els punts crítics: barreres, llocs insegurs, creuaments d'infraestructures, i els espais seran tractats com uns espais d'oportunitat.

El concepte central, present en els quatre projectes, es un Projecte de gestió de l'espai públic.
La xarxa d'espais lliures s'entèn com el principal actiu de la ciutat. Per millorar el seu aprofitament (des del punt de vista econòmic, cultural, educatiu i social) es planteja doncs un projecte de gestió, un model que pugui estructurar la participació de tots els actors socials: sector privat, entitats, ciutadans i usuaris ocasionals.
Barcelona 2011.