Jordi Marcè
cronologia

Urbanització Pla Especial de Reforma Interior PERI 3C. Torredembarra, Tarragona.

Ordenació d'aquest espai intersticial, relligant la vialitat del sòl urbà perimetral i possibilitant la futura connexió de les urbanitzacions de referència.

Permetre un espai de passeig que connectarà la Ronda Nord amb el barri de Baixamar.
Previsió d'edificació de vivendes unifamiliars a l'entorn on ara hi ha una vivenda, dins el sector.

Introduir al sector habitatge de protecció social, molt deficitari a la zona.
Client: Vicsan Lemasien SL
Situació: Sector PERI 3c, Torredembarra, Tarragona.
Superfície sector: 17,127m2
Any: 2007