Jordi Marcè
cronologia

ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ EN EDIFICI DESTINAT A CENTRE D'INVESTIGACIÓ (GIRO CT) i ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES

L'edifici de propietat de l'Ajuntament de Mollet, destinat a al Centre d'investigació (GIRO CT), havia tingut altres usos. Entre ells, havia estat Escola Universitària de Medi Ambient.
Al fer-se efectiva la cessió d'us principalment el Gir CT, com centro d'investigació, i reservant un espai per a l'escola oficial d'idiomes, es modifica la distribució d'espais i, especialment, l'ús o activitat que en aquests es desenvolupa.
En tot un costat de l'edifici es disposen laboratoris que, por|para la seva condició d'espais d'investigació i experimentació, amb presència de substàncies químiques, processos biològics, etc. fa que la instal·lació de climatització existent no sigui adequada.
A més, l'edifici no disposa d'instal·lació de renovació d'aire (ventilació), absolutament necessària vistes les activitats que en l'actualitat es desenvolupen.
L'encàrrec consisteix en la Redacció del Projecte Executiu que defineix el conjunt de treballs i partides necessàries per substituir l'actual instal·lació de climatització de l'edifici i incorporar, a més, una instal·lació de ventilació, amb circuit d'impulsió i extracció d'aire.
Any: 2.009
Situació: Rambla Pompeu Fabra1, Mollet del Vallès. Barcelona
Promotor: Ajuntament de Mollet del Vallès
Superfície Construïda: 3.000m