Jordi Marcè
cronologia

Poliesportiu. Altafulla, Tarragona.

Les obres per a l'execució del pavelló es dividiren en dues fases: en la primera fase es va formigonar la solera que serviria com a superfície a les pistes poliesportives així com la coberta d'estructura metàl·lica d'aquesta superfície. Posteriorment, i en una segona fase, es dugué a terme l'envolvent exterior de l a pista, l'acabat final de la superfície, es va adequar la zona de vestidors i les zones exteriors finalitzant amb la connexió amb els accessos exteriors.

El pavelló està integrat en una zona de campus esportiu i educatiu, on s'han construït un Institut i una Escola, i es projecta una Piscina Municipal annexa al Pavelló.

Com a variacions del projecte cal destacar la modificació de la vialitat pública, amb la corresponent adequació de la zona d'accés al pavelló, que es realitza a través d'una rotonda vial.

Es modificà la situació de les escomeses de llum i aigua a instàncies de l'Ajuntament, passant de la façana posterior de l'edifici a la façana anterior.
Any: 2.008
Situació: Subsector Comunidó, PAU12-SUR1, Altafulla. Tarragona
Client: Ajuntament d'Altafulla
Superfície Construïda: 2.650m
Constructora: VICSAN TORREDEMBARRA S.A.
Pressupost: 1.358.687 (E)