Jordi Marcè
cronologia

Gestió d'Actius. Cisa Cartera d'Immobles s.l.

La societat gestora dels actius immobiliaris recuperats per una entitat bancària contracta la gestió i assessorament, que passa per l'anàlisi de la situació urbanística de cadascun d'ells.
Aquesta anàlisi es detalla amb les fites urbanístiques finalitzades i fites urbanístiques pendents, un estudi previ comercial, una anàlisi financer en alguns casos i, en casos puntuals, un estudi jurídic i relació dels compromisos i obligacions que afecten a la propietat.

A través d'un informe mensual, però també amb el seguiment diari via email, s'informa a la propietat de l'estat de cadascun dels actius, i també de si és necessari prendre alguna mesura de seguretat addicional, en honor d'evitar qualsevol risc que pugui generar responsabilitat patrimonial a la propietat.

Així mateix, es realitzen informes que contenen propostes d'actuació per a la bona fi i obtenció de la major rendibilitat de l'immoble, que s'acompanyen amb estudis previs de determinades promocions.

En actius amb un desenvolupament urbanístic en marxa, es realitza en nom de la propietat el seguiment del mateix, per assegurar que els drets de l'actiu són respectats i, si escau, es realitzen les accions necessàries per a l'impuls de l'actiu
Client: CISA CARTERA DE INMUEBLES, S.L.
Any: 2010 - 2011