Jordi Marcè
cronologia

Reparació de deficiències a edifici Plurifamiliar

La redacció de aquest projecte s'inscriu al marc de l'inform fet per el arquitecte per a subsanar deficiències de elements constructius de l'edifici.
Es detecten varies patologíes produïdes per errades constructives que patia l'edifici.
Alguns de ells estaven relacionats amb les conduccions de aigua y altres amb esquerdes produïdes al voladiu de la façana posterior.

La solució projectada pretén potenciar l'ús cívic del jardí. Es incrementa les zones de joc i es dona continuïtat al paviment creant un ambient característic, integrant el equipament del jardí amb la vegetació proposada.

Els materials seleccionats son prou resistents per al ambient on es projecta l'obra.
Situació: C/ Roselló, Barcelona
Any: 1996
Pressupost: 216.000(E)
Client: Comunitat de propietaris