Jordi Marcè
cronologia

Proposta de reforma interior en Habitatge. Barcelona.

La reforma de aquesta vivenda es centra en alliberar els espais interiors originals per a convertir los en espais mes lleugers i també intercomunicats. Així se evita tenir ambients massa compartimentats, sense capacitat de convivència.
Es pretén canviar la ubicació de la escala i crear un doble espai per a aconseguir major comunicació entre plantes.
Se intenta crear unitat en el llenguatge formal i decoratiu, utilitzen la fusta com element principal de la proposta. Aixa, mobles, escalera i fusteria queden enmarcades per a unificar el aspecte de l'espai.
Any: 1993
Situació: Barcelona