Jordi Marcè
cronologia

Acabament d'obres d'una vivenda unifamiliar aïllada

L'edifici on es preveu la intervenció és una vivenda unifamiliar aïllada, de tres plantes, situada al terme municipal de Foixà. Construïda en un 50%.

L'edificació actual es va començar amb una llicència d'obres de fa vint anys i per motius aliens a la propietat es van parar les obres. Fins aleshores ja s'havien fet els moviments de terres, la fonamentació, l'estructura de les tres plantes, els tancaments d'obra de les façanes i el sanejament.

El criteri per acabar les obres vol ser respectuós amb el projecte presentat inicialment. Es mantindrà l'actual volum edificat i es definiran els materials d'acabat de façana que intentaran la màxima integració al solar.

L'estat actual de les obres, tot i l'abandonament de tants anys, es pot considerar correcte.

Tot i així, es preveu la substitució de diversos elements, que tot i haver estat previstos i executats en la primera fase de les obres, s'han deteriorat i aconsellen la seva substitució.
Any: 2004
Situació: Foixà, Girona
Client: One for one design