Jordi Marcè
cronologia

Projecte bàsic i d'execució de un edifici de piscina coberta i un edifici d'oficines

L'àmbit del projecte es situa al terme municipal de Tortosa, al Baix Ebre i es tracta d'una part de l'illa delimitada pel carrer Alcanyis al nord, l'avinguda de l'Estadi a l'est, l'avinguda de Marcel Domingo a l'oest i el camí de codonyers al sud.L'àmbit d'intervenció, amb una superfície de 13.735m2, té una morfologia irregular i una topografia sensiblement plana.
Actualment, el terreny està ocupat parcialment per l'edifici de la piscina coberta i per la piscina a l'aire lliure. La plaça Joaquim Bau funciona com a aparcament de superfície, i no com a espai públic d'ús peatonal.
En l'àmbit d'intervenció es proposa edificar un conjunt d'edificis que es composa per 3 volums amb ús i tractament volumétric diferenciat:
1. Piscina coberta - zona de públic (grades) i vasos (piscina;
2. Piscina coberta - zona d'usuaris i personal (vestidors, spa/wellness, administració, gimnàs);
3. Edifici administratiu - locals i bar / cafeteria en planta baixa, oficines a les plantes superiors.
A la plaça Joaquim Bau s'edificarà un aparcament soterrat d'un planta, amb 267 places i la futura plaça Joaquim Bau serà un espai multifuncional i flexible per a vianants.
Any: 2011
Promotor: AJUNTAMENT DE TORTOSA