Jordi Marcè
cronologia
+

Estudi Previ i Pla Especial de l'Explotació Forestal amb Usos Complementaris – Escola d'Oficis Forestals i Allotjament de Temporers en Paratge del Panedes, Llagostera, Girona. Espanya

L’estudi previ es basa en les previsions del POUM de Llagostera, que estableix les condicions d’edificació i els usos admeses en la parcel·la, i pretén aprofitar el seu potencial com a explotació forestal sostenible.
Per tirar endavant la proposta d’activitat es preveu col·laborar amb una empresa local Forestal. Amb la seva experiència, proposem explotar de manera sostenible els recursos del nostre bosc, implementant una instal·lació modèlica, que inclogui una escola de silvicultura, a més de la allotjaments necessaris pels treballadors temporers, les zones d’acopi de troncs i fusta pre-processada i les àrees amb maquinària exterior.
Com a referències de disseny s’han estudiat explotacions forestals sostenibles, construccions de fusta prefabricades i/o desmuntables y cabanyes amb característiques espacials des del punt de vista de l’impacte ambiental, la sostenibilitat i la integració en el paisatge boscós.
La proposta intenta donar una resposta eficient i sostenible als recursos, les limitacions i les oportunitats del lloc, implementant un punt d’explotació forestal amb visió d’eco disseny, amb una escola d’oficis forestals i els allotjaments temporals necessaris pel seu funcionament.
Any: 2020
Client: EUROTURIST S.L.
Situació: Llagostera, Girona. Espanya
Superfície: 69,85 Ha