Jordi Marcè
cronologia
+

Hotel a la Marina de Badalona, Barcelona

L'àmbit per al nou projecte d'hotel es troba situat al barri de La Mora del municipi de Badalona. Comprèn els sòls inclosos dins de la zona de servei portuari que configuren l'actual Port de Badalona i el futur canal i sòls adjacents qualificats de sistemes amb una superfície total de 327.240 m2. Destaca per ser part d'una peça portuària: el Port de Badalona.
La proposta d'hotel parteix d'unes premises paisatgístiques fruit d'un exhaustiu Estudi de Paisatge que es resumeixen en un edifici integrat al lloc i adaptat al seu entorn actual i futur creixement del seus voltants.
L'edifici concentra gran part del volum edificat a les plantes inferiors i estructura les plantes superiors en forma de torre, de manera que totes les habitacions tinguin una orientació privilegiada i amb vistes cap al mar.
La volumetría és el resultat de la suma de tres premises: una base de 4 plantes que conté la part pública de l'hotel, i també part de les habitacions avocades a un pati verd; una planta intermitja, que relaciona les plantes superiors amb la base, contenint el Lobby de l'Hotel i el restaurant, juntament amb els jardins i piscina exterior i impressionants visuals cap al mar; i per últim la torre d'habitacions, en forma de "L" obrint-se al mar i a les visuals.
Situació: Badalona, Barcelona
Superfície construïda: 12.000m2
Any: 2017